მიზნები

ჩვენი სკოლა მიზნად ისახავს მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას და უწყვეტი, მუდმივი განახლების გაგრძელებას, აკადემიური პროცესისა და სწავლის დონის ამაღლების ხელშემწყობი აქტივობებისა და ტექნოლოგიების დანერგვას. ასევე, უცხოელ პარტნიორებთან ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის გაფართოებას და გაცვლითი პროგრამების გამრავალფეროვნებას. პერსპექტივაში განიხილება ბილინგური და მულტილინგური განათლების დანერგვა.